Për ata që nuk e dinë, ja çfarë i mëson Kurani besimtarët:

Për ata që nuk e dinë, ja çfarë i mëson Kurani besimtarët:

“Besimtarë, jini gjithmonë të palëkundur në përkushtimin tuaj ndaj Zotit, duke dëshmuar në mënyrë të barabartë për të vërtetën. Asnjëherë mos lejoni që urrejtja ndaj një populli t’ju bëjë të devijoni nga të qenit i drejtë me ta. Bëhuni të drejtë, sepse kjo është më afër Zotit.
Gjithmonë duke pasur parasysh Zotin. Zoti është i Gjithëdijshëm për atë që bëni “. (5:08)

“Believers, always be steadfast in your devotion to God, equitably bearing witness to the truth. Never let hatred for any people lead you to deviate from being just to them. Be just, for that is closer to being mindful of God. Always be mindful of God. God is well aware of what you do.” (5:08)