Kur’an

Është Ai që të ka caktuar ty zëvendës në tokë…” Kuran

“Është Ai që të ka caktuar ty zëvendës në tokë…” Kuran “…mos shpërdoroni me tepri, sepse Zoti nuk i do harxhuesit.” Kuran Kur Zoti e bëri njeriun mëkëmbës në tokë, e nderoi, por i dha edhe përgjegjësi. Mënyra se si ne e trajtojmë tokën do të përcaktojë llojin e njerëzve …

Read More »

Ajete kuranore për punën dhe veprat e mira:

1. E ata që besuan dhe bënë vepra të mira, për ata janë xhennetet e begatshme” |Llukman:8| 2. Po ata që besuan dhe bënë vepra të mira, Ne me siguri do t’ua shlyejmë të këqijat e do t’i shpërblejmë më së miri për atë që vepruan. |Ankebut:7| 3. Nuk ka …

Read More »

Komentimi i Kuranit nuk është shpallje

Komentimi i Kuranit nuk është shpallje Literatura e tefsirit (Komentimi i Kuranit)është e dobishme për të kuptuar kuptimet e Kuranit, por duhet pranuar se ato nuk janë shpallje, por përkundrazi libra referimi që përmbajnë një shumëllojshmëri interpretimesh dhe opinionesh (ndonjëherë të bazuara në burime të dobëta dhe të fabrikuara) që …

Read More »

Citate nga Kurani:

Citate nga Kurani: A mendojnë njerëzit se do të lihen të thonë: “Ne besojmë” pa u sprovuar? (29:02) Ne i kemi sprovuar ata që kanë jetuar para tyre, kështu që Zoti do t’i vërejë ata që dëshmojnë se janë të vërtetë dhe do t’i vërejë gënjeshtarët. (29:03) Apo ata që …

Read More »

Nëse jeni të përfshirë në dialogun ndër fetar

Nëse jeni të përfshirë në dialogun ndër fetar, duhet ta lexoni këtë varg nga Kurani dhe të përpiqeni ta kuptoni. Ky është një nga citatet më gjithëpërfshirëse të Kuranit: “O ju që besuat, besoni vazhdimisht Zotin, të dërguarit të Tij, librit që gradualisht ia shpalli të dërguarit të Tij dhe …

Read More »

The Qur’an and the coming civilization

The Qur’an and the coming civilization The Qur’an is a linguistic text that we can describe as representing in the history of Arab culture a pivotal text. It is not simplistic to describe the Arab-Islamic civilization as the civilization of the text. In the sense that it is a civilization …

Read More »

Kurani dhe qytetërimi që vjen

Kurani dhe qytetërimi që vjen Kurani është një tekst gjuhësor që ne mund ta përshkruajmë se përfaqëson në historinë e kulturës arabe një tekst kyç. Nuk është e thjeshtë të përshkruhet qytetërimi arabo-islamik si qytetërim i tekstit. Në kuptimin që është një qytetërim, shkencat dhe kultura e të cilit u …

Read More »

Urtësia e butësia

Urtësia e butësia Pra, le të jemi të butë, të vëmendshëm dhe dëgjues të mirë. Kur duam të komunikojmë një ide, duhet t’i drejtohemi gjithmonë tjetrit si fqinji ynë. Kur’ani gjithashtu thotë: “Thirri njerëzit në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe këshillë të drejtë dhe diskuto me ta në …

Read More »

Njëshmëria e Njerëzimit në Islam..!

Njëshmëria e Njerëzimit në Islam Islami mëson njëshmërinë e njerëzimit. “Njerëz, kini parasysh Zotin tuaj, i cili ju krijoi prej një shpirti të vetëm, prej tij krijoi bashkëshorten e tij dhe prej të dyve u përhapën burra dhe gra të panumërta.” (P 4:01) Po dallimet mes nesh? Zoti thotë se …

Read More »