Komentimi i Kuranit nuk është shpallje

 
Literatura e tefsirit (Komentimi i Kuranit) është e dobishme për të kuptuar kuptimet e Kuranit, por duhet pranuar se ato nuk janë shpallje, por përkundrazi libra referimi që përmbajnë një shumëllojshmëri interpretimesh dhe opinionesh (ndonjëherë të bazuara në burime të dobëta dhe të fabrikuara) që meritojnë një shqyrtim dhe vlerësim më të thellë.
Është puna e studiuesve që vijnë më pas të shqyrtojnë interpretimet e ndryshme dhe të arrijnë një interpretim që:
1. Përputhet me gjuhën e Kuranit
2. Është në përputhje me kontekstin
3. Interpretohet nga Kurani para së gjithash (Tefsir i Kuranit me ajete të tjera të Kuranit)
4. Bazohet në arsye të shëndoshë dhe pasqyron realitetin.
5. Nuk kundërshton pjesët e tjera të Kuranit
Largimi nga ndonjë prej këtyre kritereve do ta pengonte shumë arritjen e një kuptimi të shëndoshë të Kuranit.