Për secilin, Zoti ka kërkuar këto pika:

Për secilin, Zoti ka kërkuar t’i ruhet dhe respektohet:

1. E drejta e besimit
2. Ruajtja e nderit
3. Mendja
4. Pasuria
5. Jeta

Zoti i ka dhënë njeriu jetën në tokë, të drejtën për të besuar, mendjen, rrizkun dhe nderin.
Njeriu ka vlerë, ka peshë dhe rol në këtë botë.
Mendja është dhuratë e çmuar, ndaj duhet ruajtur, nderuar nga secili mendimin e njëri tjetrit.
Imponimi i besimit, shkelja e nderit, pasurisë, mendjes dhe jetës së tjetrit janë gjëra të shëmtuara që bien ndesh me mësimet e urta e Hyjnore të Zotit.