Vlerat e përbashkëta midis feve monoteiste:

Vlerat e përbashkëta midis feve monoteiste:

1) E vërteta
2) Dashuria dhe dhembshuria
3) Drejtësia (‘adl), duke përfshirë respektin për:
a) liria e fesë
b) shenjtëria e individit
c) shenjtëria e familjes, komunitetit dhe kombit
d) mjedisi dhe ekologjia
e) drejtësia ekonomike
f) drejtësia politike
g) dinjiteti njerëzor dhe barazia gjinore
h) Liria e fjalës, e publikimit dhe e tubimit

Robert Crane