Drejtat e gruas

“Grave u janë dhënë të njëjtat qëllime jetësore si burrat.
Kur’ani veçon – si për burrat ashtu edhe për gratë – midis atyre që ndjekin udhëzimet e Zotit dhe atyre që nuk i zbatojnë.
Por ju burra i trajtoni gratë sikur të ishin bimë: vetëm për frytet e për riprodhimin. Ose i cilësoni si shërbëtore
Këto tradita i ke bërë vetë. Nuk kanë lidhje me Islamin.”
Ibn Rushd (Averroes), 1126-1198.