KQYRNI QITO AJETE TË KURANIT:

KQYRNI QITO AJETE TË KURANIT:
Zoti i do bamirësit
Zoti i do ata që pendohen
Zoti i do ata që janë të pastër
Zoti i do ata që mbështeten te Ai
Zoti i do durimtarët
Zoti i do të drejtit
Zoti i do të devotshmit
Zoti i do falënderuesit
Zoti i do ata që ndihmojnë
Zoti nuk i do çrregulluesit
Zoti nuk i do ata që prishin raporte mes njerëzve
Zoti nuk i do arrogantët
Zoti nuk i do tradhtarët
Zoti nuk i do mendjemëdhenjtë
Zoti nuk i do ata që e mbi vlerësojnë veten ndaj tjerëve
Zoti nuk i do ata që janë agresorë
Zoti nuk i do ata që përgojojnë, rrejnë e shpifin.
Është mirë ligjëruesit fetar në vendin tonë të tregojnë mbi vlerën dhe rëndësinë e këtyre citateve e jo rrëfime e gjëegjëza që aspak në asnjë vend në Kuran nuk përmenden.