OBLIGIME QË DALIN NGA KUR’ANI:

OBLIGIME QË DALIN NGA KUR’ANI:

Lexo, mëso, studio, është urdhër Kur’anor

Puna dhe angazhimi për jetë, është urdhër Kur’anor

Ruajtja e lidhjeve të gjakut dhe farefisit

Uniteti dhe Bashkimi

Kujdesi për prindërit

Kujdesi për jetimët

Kujdesi për të varfërit dhe të sëmurët

Ruajtja e fëmijëve dhe edukimi i mirëfilltë i tyre

Mirësjellja me pjesëtarët e besimeve tjera

Mëshira, dhembshuria, butësia dhe toleranca

Pastërtia dhe kujdesi për shëndetin

Devotshmëria dhe sinqeriteti në fjalë dhe vepër