“Më i dashuri i njerëzve te Zoti është më i dobishmi për njerëzit.”

“Ti ishe i butë ndaj atyre, ngase Zoti të dhuroi mëshirë, e sikur të ishe i vrazhdë e zemërfortë, ata do shkapërderdheshin prej teje, andaj ti falju atyre dhe kërko ndjesë për ta, e konsultohu me ta në të gjitha çështjet, e kur të vendosësh, atëherë mbështetu në Zotin, se Zoti i do ata që mbështeten.”

Secili duhet përpiqet në këtë jetë të përkohshme, duke u përpjekur për të arritur qëllimin e tij kryesor siç ka thënë i Dërguari Muhamed:
“Më i miri i njerëzve është ai më i dobishmi për njerëzit… dhe: “Më i dashuri i njerëzve te Zoti është më i dobishmi për njerëzit.
Mos e ngarkoni veten përtej mundësive tuaja dhe mos e detyroni veten për atë që nuk jeni në gjendje, përndryshe do të shkelni një nga ligjet madhështore të Zotit në krijimin e Tij dhe në të është shpallur një ajet madhështor në një sure madhështore, e cila është e fundit. ajeti i sures El-Bekare.