Edukimi dhe arsimi sipas Ibn Khaldun

Islami inkurajoi lëvizjen shkencore dhe bëri thirrje për të mësuar dhe demonstroi virtytin e dijetarëve, dhe tekstet në këtë janë të shpeshta dhe më shumë se sa mund të numërohen, duke përfshirë thënien e të Plotfuqishmit (A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë) dhe (Zoti i ngre ata prej jush që besuan dhe u jepet dituria shkallë-shkallë) si dhe fjalët e Profetit të Tij:
“Kërkimi i diturisë është obligim për çdo musliman).
Myslimanët i përkthyen këto tekste dhe i zbatuan në praktikë. Që nga ardhja e Islamit, i Dërguari, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, filloi të luftonte kundër analfabetizmit
Dijetarët myslimanë punuan shumë për të hedhur themelet e një teorie arsimore Islame dhe në këtë drejtim u shquan Al-Kabisi, Ibn Sina, Al-Ghazali dhe Ibn Khaldun, të cilët pushtuan temën e mësimit të të rinjve dhe metodave të saj një pjesë të interesat e tij intelektuale.
Çfarë është shkenca?
Ibn Khalduni i kushtoi disa kapituj në hyrje për të folur për arsimin, veçanërisht kapitullin e gjashtë, i cili mbante titullin “Shkenca dhe llojet e saj, dhe edukimi, metodat dhe të gjitha aspektet e saj”. “Mësimi i shkencës” dhe përpara se të shqyrtojmë pikëpamjet e tij për këtë, së pari ndalemi në përkufizimin e tij për shkencën dhe shkallët e saj.
Ibn Khalduni beson se dituria është përvetësimi i mendimit [mendjes] për diçka që nuk e ka marrë më parë, dhe këto gjëra që ajo fiton nuk janë të natyrshme, kështu që ato nuk lindin me njeriun, por përkundrazi fitohen dhe merren pak nga pak, sepse mendimi eshte gjithmone ne levizje dhe mendon per jeten dhe caktimin.
Por ceshtjet e kerkojne pervetesimin e asaj qe ai nuk ka dhe per kete krijohen shkencat dhe industrite dhe shkenca fillon me perceptimin dhe pastaj zhvillohet ne dije qe rritet dhe zhvillohet derisa të bëhet shkencë. Shkencat që ai ka janë dy llojesh: “një klasë natyrore për një person që udhëhiqet nga mendimi i tij dhe një klasë tekstuale që ai e merr nga ai që e ka vënë atë”.
Origjina dhe zhvillimi i industrisë së arsimit
Ibn Khalduni konsideron se “shkenca dhe edukimi janë të natyrshme tek njerëzit” sepse njeriu gjithmonë synon të fitojë atë që ia kalon për nga perceptimet dhe në të u kthehet atyre që i kanë paraprirë me dituri. Ndërgjegjësimi apo përvoja, dhe kjo është origjina e edukimit që lulëzon dhe rritet “aty ku urbanizimi ka bollëk dhe qytetërimi, nevojat e tyre bazë, ato shkojnë “përtej pensionit nga disponimi i karakteristikës njerëzore, që janë shkencat dhe zanatet.” Kjo e kënaq atë dhe ai duhet të udhëtojë në kërkesën e tij në rajone dhe të shkojë te mësuesit e famshëm sepse ata janë “mbështetja në arsimimim.”
Ibn Khalduni konsideron se “arsimimi është një industri në mesin e arteve”, që do të thotë se ai nuk është një talent i lindur, por një talent që njeriu e fiton dhe e përfiton.
Dhe ai na e shpjegon këtë ndryshim në dritën e përhapjes së Islamit në mesin e popujve të tokës dhe numrin e madh të zbritjeve të vendimeve nga tekstet.
Metodat e mësimdhënies
Ibn Khalduni supozon se studenti duhet të ketë një “gatishmëri për atë që i hidhet” dhe me praninë e gatishmërisë, ai nuk mund ta pranojë njohurinë menjëherë, por gradualisht e mëson atë pak nga pak dhe vendos njohuri në mendjen e tij me përsëritje të shpeshtë me ndihmën e shembujve që përafrojnë kuptimin. Për këtë kuptim ai thotë: “Pranimi i shkencave dhe gatishmëria për t’i kuptuar ato lind gradualisht dhe nxënësi fillimisht është i paaftë për të kuptuar të teren, përveçse pak. , dhe me anë të përafrimit dhe përmbledhjes me shembuj shqisor, atëherë gatishmëria në të vazhdon të rritet gradualisht duke shkelur çështjet e atij arti dhe përsëritjen e tij mbi të, dhe kalimin në të nga përafrimi në përthithje.”
Ibn Khalduni u bën thirrje mësuesve që mësimin e fillestarëve ta kufizojnë në një ose dy shkenca, dhe argumenti i tij në këtë është se “nxënësi nuk i ngatërron dy shkenca bashkë, sepse atëherë ai thotë se do të fitojë njërën prej tyre” dhe është e vështirë që ai t’i kuptojë ato.
Mësimi i shkencës tek ai zhvillohet në tre faza: e para është të fillojë nga origjina e shkencës dhe parimet e saj, pastaj të kalohet gradualisht në detaje dhe prej tyre në ato ndihmëse në përgjithësi derisa të arrijë fundin e shkencës, dhe më pas nxënësi fiton një fakultet në shkencë, por ai është i ngushtë dhe qëllimi i tij është ta përgatisë atë për të kuptuar shkencën dhe për të mbledhur çështjet e saj.
E dyta është se mësuesi e përsërit shpjegimin dhe është në mes të përgjithësisë dhe hollësisë dhe këtë e shpjegon duke thënë: “Pastaj e kthen përsëri në art dhe e ngre në fillim nga ajo gradë në një nivel më të lartë se ai, dhe përmbush shpjegimin dhe deklaratën, dhe largohet nga përgjithësia, i përmend atij çfarë ka nga mosmarrëveshja dhe fytyrën e tij, derisa të përfundojë në fund të artit; Ndaj talenti i tij lavdërohet.” Dhe e treta, që mësuesi të përsërisë shpjegimin dhe “nuk e lë atë – pra nxënësin – të vështirë, të paqartë apo të mbyllur, përveçse ai ia bën të qartë dhe i hap atë që është e mbyllur. , kështu që ai heq qafe artin dhe ka kapur talentin e tij.”
Ky është “edukim i dobishëm”, siç e përshkruan Ibn Khalduni, dhe zhvillohet në “tri përsëritje.” Megjithatë, shumica e mësuesve nuk e respektojnë këtë parim, i cili bazohet në përsëritjen dhe gradimin nga e thjeshta në komplekse, dhe marrin një rrugë që bie ndesh me të, gjë që ai e kritikon ashpër.” “Ne kemi parë shumë mësues të kësaj epoke. Ajo që kemi kuptuar është se ata janë injorantë për metodat e edukimit dhe përfitimin e tij i sjellin nxënësit që në fillim të edukimit të tij çështjet e mbyllura të dijes, dhe kërkojnë që ai të sjellë mendjen për t’i zgjidhur ato, mendojnë se kjo është trajnim për edukimin dhe korrektësinë në të, e ngarkojnë atë që të kujdeset për të dhe ta mbledhë atë, ata ngatërroje atë me atë që i hedhin nga qëllimet e artit në parimet e tyre dhe para se të përgatiten për ta kuptuar atë.”
Kurrikula arsimore
Ibn Khaldun preku në vende të veçanta në hyrje të përmendjes së kurrikulës arsimore të përhapur në epokën e tij, dhe ai përmendi disa nga doktrinat e kombeve në të, duke treguar se të gjithë njerëzit e fesë pajtohen për përparësinë e Kur’anit dhe se ai është “baza e edukimit mbi të cilën ndërtohet ajo që pas fakulteteve”, dhe me këtë arsye disa popuj menduan t’i shtojnë mësimit të Kur’anit diçka nga hadithi dhe jurisprudenca, pastaj kaligrafia dhe shkrimi. , pastaj parimet e poezisë dhe gjuhës, pastaj rregullat e aritmetikës. Ibn Khalduni bën dallimin ndërmjet katër doktrinave themelore në edukim dhe deklarata e tyre është si vijon:
– Doktrina e popullit të Marokut, dhe ajo përmblidhet në kufizimin e saj në Kuran, ata nuk përziejnë asgjë me të derisa nxënësi ta zotërojë atë, pastaj përziejnë me të shkencat e arabishtes dhe kaligrafisë. – Dhe doktrinën e banorëve të Andaluzisë, dhe ata e bëjnë Kuranin bazë, por përziejnë me të poezinë, transmetimet dhe ligjet e gjuhës arabe, dhe kujdesen për kaligrafinë dhe shkrimin.
– Dhe doktrinën e banorëve të Andaluzisë, dhe ata e bëjnë Kuranin bazë, por përziejnë me të poezinë, transmetimin dhe ligjet e arabishtes, dhe kujdesen për kaligrafinë dhe shkrimin. Doktrina e popullit të Afrikës kryesisht e përziente Kuranin me hadithin dhe ata studiojnë me të rregullat dhe parimet e shkencës, por kujdesin e tyre për Kuranin, mësimin përmendësh të tij nga fëmijët dhe qëndrimin e tyre në transmetimet e tij dhe leximet peshojnë më shumë se çdo gjë tjetër dhe pas saj vijnë kaligrafia dhe shkrimi.
Dhe doktrina e njerëzve të Lindjes kujdeset për Kuranin, ndërsa ata studiojnë parimet e shkencës dhe nuk përziejnë me të linjën që ka rregulla specifike dhe mësues të specializuar për të. Ibn Khalduni përfundon duke përmendur metodologjinë e zhvilluar nga gjykatësi Abu Bakr al-Arabi dhe e favorizuar nga Ibn Khaldun, e cila është se mësimi i gjuhës arabe dhe i poezisë duhet t’i paraprijë Kur’anit dhe të gjitha shkencave të tjera, dhe mësimi i aritmetikës duhet të ndjekë këtë. Dhe aritmetika – dhe në fund, ai fillon të mësojë bazat e fesë, pastaj bazat e jurisprudencës, pastaj argumentin, pastaj hadithin dhe shkencat e tij. Nga sa më sipër kuptohet se Ibn Khalduni e thelloi studimin e edukimit në të gjitha aspektet e tij dhe shumica e pikëpamjeve të tij arsimore u adoptuan brenda teorive moderne arsimore.
Përgatiti: mr. Bekim Jashari