Përkatësia juaj formale me fenë është mes jush dhe Zotit!

Përkatësia juaj formale me fenë është mes jush dhe Zotit!
Mos kini iluzionin se feja është vetëm të falesh, të agjërosh, të lexosh Kur’an, të japësh zekatin, të kryesh haxhin dhe të shqiptosh Shehadetin… dhe ka mbaruar?
Jo!
Këto akte adhurimi (adhurimi ritual) dhe ato janë mes teje dhe Zotit, por nuk do t’i korrni frytet e tij dhe nuk do t’i arrini qëllimet e tij nëse nuk jeni të saktë në drejtësi, moral dhe edukatë e sjellje me njerëz.
Përkatësia juaj formale me fenë është mes jush dhe Zotit.
Nuk mjafton të vendosni një fotografi të Qabes në murin e shtëpisë tuaj.
Nuk mjafton të vendosni një Kuran në makinën tuaj.
Një ajet kuranor në murin e dyqanit tuaj nuk mjafton.
Dhe të shkosh në Umre tridhjetë herë nuk mjafton!
Nuk mjafton te qendrosh 70 000 here ne qilim!!
Feja është: Drejtësia juaj: Trajtimi juaj: Mëshira juaj: Sinqeriteti juaj: Përkushtimi juaj: Drejtësia juaj
Edukimi juaj i fëmijëve tuaj: Mirësia juaj ndaj prindërve tuaj:
Ruajtja e gjuhës tuaj: Puna juaj: Përpjekja juaj: Pastërtia juaj: Çfarë keni në zemër
Gjuha juaj: marrëdhëniet tuaja të mira me të tjerët
Muhamedi a.s ka thënë: “Më i dashuri prej jush tek unë dhe më i afërti me mua në Ditën e Kijametit është ai me sjelljet më të mira”.
…….
Dr Mustafa Mahmud