Kurani, Interpretimi dhe meditimi-reflektimi i tij JAMAL EBU IHSAN, prof. I Kuranit në Jordani në lidhje këtë çështje ka thënë:

Kurani, Interpretimi dhe meditimi-reflektimi i tij
JAMAL EBU IHSAN, prof. I Kuranit në Jordani në lidhje këtë çështje ka thënë:
“Sa i përket interpretimit, ai është një rrugë drejt reflektimit e meditimit, sepse interpretimi kërkon të kuptuarit e citateve të shpallura Kuranore, dhe meditimi është një nga frytet e interpretimit. Përkundrazi, është rezultati që duhet të jetë për interpretim dhe kuptim. .”

Në lidhje me natyrën e marrëdhënies ndërmjet reflektimit dhe interpretimit, Ebu Hasani mohoi se “ka një keqkuptim mes tyre, pasi njëri është mjet për tjetrin, kështu që interpretimi shpie në mirëkuptim, dhe të kuptuarit shpie në meditim, rezultati i pashmangshëm i të cilit është modifikimi pozitiv i sjelljes sipas urdhrave të Kuranit Fam larte. Interpretimi do të çojë në mendime të ndryshme në kuptimin e citateve Kuranore dhe reflektimi do të çojë në mënyrë të pashmangshme edhe në këtë ndryshim.
A i ka theksuar se është e pa mundshme që dikush që nuk njeh gjuhën arabe më tërë rregullat e saja, të i qaset komentimit, interpretimit dhe meditimit të Kuranit