Vlerat dhe virtytet, dallimi!

Vlerat dhe virtytet, dallimi!

A ka Kurani vlera? Po. Ajo ka vlera të mrekullueshme që janë të përshtatshme për mbarë njerëzimin, por muslimanët nuk arritën t’i bëjnë këto vlera virtyte të praktikuara çdo ditë.

Pse? Cili është ndryshimi midis vlerave dhe virtyteve?

Vlerat janë ideale ose qëllime të cilat priren të jenë më aspiruese dhe jo rrallëherë dështojnë të arrihen në baza të rregullta. Virtytet janë vlera të jetuara, vlera në veprim, vlera që arrihen mbi baza të rregullta të besueshme.

Por a mund t’i transformojnë muslimanët vlerat Kuranore në virtyte të praktikuara në shoqëritë e tyre të ndryshme? Po, munden, por kjo do të kërkojë bashkëpunim dhe koordinim ndërmjet elementëve të ndryshëm të secilës shoqëri dhe rrethanave të saj. Tre elementët më të rëndësishëm janë filozofët, neo-juristët dhe Imamët që drejtojnë xhamitë.

prof. Safi Kaskas