Xheneti dhe Xhehenemi…Çfarë besojmë?

Xheneti dhe Xhehenemi…Çfarë besojmë?

Ka çështje që nuk i diskutojmë sepse janë jashtë perceptimit njerëzor.
Këto çështje kanë të bëjnë me të gjitha ngjarjet pas vdekjes, përveç Kijametit dhe Ditës së Gjykimit.
Janë ngjarje që do të ndodhin pa e kuptuar se si dhe kur.
Çdo diskutim i detajeve është një formë spekulimi, edhe kur Kur’ani flet për to, ne thjesht besojmë atë që thotë pa e angazhuar veten apo të tjerët në spekulime.
Të tilla si çështje që lidhen me Xhenetin dhe Xhehenemim.

Gjuha që Zoti përdori për të na thënë për këto çështje është figurative në rastin më të mirë.
Arsyeja është se ne nuk jemi të programuar për të kuptuar çështjet jashtë universit tonë fizik.

Praktikisht, ne kemi premtimin e dashurisë dhe mëshirës së Zotit nëse zgjedhim qartë ta njohim Atë si Krijuesin tonë, bëjmë çmos për t’i dashur dhe për t’u shërbyer të tjerëve dhe besojmë se Ai do të na ringjallë një ditë për të dalë para Tij për të dhënë llogari për veprimet tona në tokë.