Unë jam një musliman i orientuar drejt së ardhmes.

Unë jam një musliman i orientuar drejt së ardhmes. Mbaj një sy në trashëgiminë e pasur të Islamit, por e kuptoj Kur’anin duke pasur parasysh të ardhmen e nipërve të mi.

Unë e dua mënyrën e të jetuarit të Profetit Muhamed (Sunetin), por kur mësoj për të, mësoj metodologjinë e tij dhe jo një imitim të thjeshtë të veprimeve të tij. Substanca mbi formën është mënyra se si unë e kuptoj atë që ai tha dhe çfarë bëri.

Prof. Safi Kaskas