Exchange of information

Problemi më i madh me të cilin përballet mendimi islam

Problemi më i madh me të cilin përballet mendimi islam
Interneti dhe rrjetet sociale ndihmuan në kristalizimin e këtij konflikti e krize dhe shfaqjen e tij në arenat e mendimit njerëzor.
Ky konflikt më kujton atë që më ndodhi në mendjen time kur lexova citatin “Vritni politeistët kudo që t’i gjeni” kur isha në shkollë të mesme. Në atë kohë, pyeta: A duhet ta zbatoj këtë ajet fjalë për fjalë dhe të vras jomyslimanët, me arsyetimin se ata janë politeistë dhe nuk besojnë në Islam?
Për shkak të kësaj, përjetova një konfuzion të madh, kështu që vendosa të pyes disa njerëz rreth meje për këtë ajet dhe kuptimin e tij, dhe a është e nevojshme që unë të luftoj jomuslimanët për shkak të mos besimit të tyre në Islam?
Pyetjen e parë ishte nga një të quajturi selefist me nofkën “Adel Seif”, i cili më theksoi domosdoshmërinë e xhihadit dhe luftim të jomyslimaneve. “Adeli” më dha disa libra fetarë nga Ebu Al-Ala Mavdudi, teoricieni i grupeve tekfiriste në Pakistan dhe një nga udhëheqësit më të rëndësishëm të mendimit islam në shekullin e kaluar.
Ndërgjegjja ime nuk i pranoi këto koncepte të dhunshme, kështu që vendosa t’ia paraqes çështjen “Sheikh Shaaban”, i cili ishte një hoxhë i mrekullueshëm sufi që mbante predikimet e së premtes në xhaminë Al-Saha pranë shtëpisë sonë në qendër të Kajros.
U ula para Shejh Shabanit pas namazit të xhumasë për ta pyetur për kuptimin e këtij ajeti. Kështu Shejh Shabani më përkëdheli mbi supe dhe më tha fjalë për fjalë: “Biri im, duaji të gjithë njerëzit dhe trajtoji të gjithë me mirësi dhe dashuri, dhe Zoti qoftë i kënaqur me ty.”
Përgjigja ime ndaj këtij shehu të mrekullueshëm ishte: “Megjithatë, çfarë duhet të bëj me citatin “Vritni politeistët ku i gjeni” dhe si ta kuptoj atë?”
Përgjigja e tij në atë kohë, të cilën ende e mbaj mend, ishte ajeti fisnik “Ditën që do të vijë interpretimi i tij” Surja El-A’raf.
Domethënë, unë nuk do ta kem të qartë kuptimin e këtij ajeti në jetën e kësaj bote dhe do ta kuptoj atë vetëm në Ditën e Kijametit, por në fazën aktuale duhet t’i trajtoj të gjithë njerëzit me mirësi dhe dashuri derisa Zoti të jetë i kënaqur me mua. !
Pra diçka e bukur dhe ëndërrimtare. Shpëtova nga interpretimi i dhunshëm dhe që nuk pranon tjerët.
Konflikti im intelektual është bërë mes dy funksioneve, ose të ndjekim mendimin selefist me interpretimin e tij të dhunshëm, ose të ndjekë atë që është më dikton ndërgjegjja ime me fjalët e shejh Shabanit.
Unë besoj që ky citat ka kuptim krejtësisht tjetër nga përmbajtja që e sjellin interpretimet e dhunshme, sepse mendja e ndërgjegjja më thonë se Zoti nuk thërret vrasjen e askujt mbi bazën e fesë.
Si përmbledhje, problemi i ripërtëritjes së diskursit fetar nuk do të zgjidhet nëse interpretimet e reja të Kur’anit të Shenjtë nuk janë sistematike dhe të miratuara dhe nuk vendosin një interpretim tjetër të vargjeve të përdorura nga ekstremistët për të përhapur ideologjinë e tyre të dhunshme.
Prof. Dr. Tawfeek Hameed-Kairo