Për eprorët jo cdo motivim është i kenaqshëm;

Për eprorët jo cdo motivim është i kenaqshëm; për ata motivimi i drejtë është qëllimi dhe orientimi i organizatës.
Komandantët duhet të inkurajojnë vartësit e tyre për tu përfshirë në aktivitete për arritjen e qëllimit.
Kur qëllimet e organizatës koncidojnë me qëllimet individuale mund të jemi të sigurtë se në jemi duke punuar me personelin e motivuar.
Teoritë bashkëkohore dhe të mirënjohura mbi motivimin janë:
• Teoria e hierarkisë së nevojave të Maslow-it
• Teoria e motivim-higjenës së Herzberg-ut
Menaxherët ekzekutiv rregullisht përdorin këto teori për të shpjeguar motivimin e punonjësve të tyre.