Janë 5 pika që e dallojnë muslimanin nga islamisti:

Janë 5 pika që e dallojnë muslimanin nga islamisti:

1. Muslimani beson se Zoti e ruan njerëzimin, kurse islamisti mendon se njerëzimi duhet të kujdeset për Zotin
2. Muslimani e kqyr besimin e vet kurse islamisti besimin e tjerëve.
3. Muslimani punët e veta i kthen te Zoti kurse islamisti te mësuesi i tij.
4. Muslimani kujdeset për veten e tij që t’i siguroj xhenetin, kurse islamisti i jep vetes drejt që tjerëve t’ua caktoj vendin në xhehenem.
5. Muslimani e do vëllaun e tij për hirl të Zotit kurse islami e urren për hirë të Zotit.

Saed Nasheed, profesor nga Maroku