Le të festojmë diversitetin tonë dhe të konkurrojmë për t’i shërbyer njerëzimit.

Le të festojmë diversitetin tonë dhe të konkurrojmë për t’i shërbyer njerëzimit.

“Secilit prej jush i kemi caktuar një ligj dhe një mënyrë jetese. Nëse Zoti do të kishte dashur, Ai do t’ju kishte bërë të gjithëve një bashkësi të vetme, por në vend të kësaj, Ai po ju sprovon me atë që ju ka shpallur. Pra, konkurroni për të bërë atë që është e mirë. Të gjithë ju do të ktheheni te Zoti dhe Ai do t’i sqarojë këto çështje për të cilat keni kundërshtuar. Kuran

Let’s celebrate our diversity and compete in serving humanity.

We have assigned to each of you a law and a way of life. If God had wanted, He could have made all of you a single community, but instead, He is testing you by means of what He has revealed to you. So compete in doing what is good. You will all return to God, and He will clarify these matters about which you have differed. (Qur’an 5:48)