Njëshmëria e Njerëzimit në Islam..!

Njëshmëria e Njerëzimit në Islam

Islami mëson njëshmërinë e njerëzimit. “Njerëz, kini parasysh Zotin tuaj, i cili ju krijoi prej një shpirti të vetëm, prej tij krijoi bashkëshorten e tij dhe prej të dyve u përhapën burra dhe gra të panumërta.”
(P 4:01)

Po dallimet mes nesh? Zoti thotë se dallimet midis qenieve njerëzore janë me të vërtetë midis “Shenjave” të Tij. Ai ka thënë në Kuran:
“Dhe prej argumenteve të Tij është krijimi i qiejve dhe i tokës, shumëllojshmëria e gjuhëve dhe ngjyrave tuaja. Këto janë shenja për ata që dinë.” (30:22)

Dallimet midis njerëzve në pamjen fizike dhe tiparet kulturore janë ndër Shenjat e Zotit. Dallimet në njerëz i shtojnë bukurinë botës. Këto dallime ose diversitete duhet të jenë një provë e përulësisë sonë të vërtetë si besimtarë.

Muhamedi a.s tha:
“O njerëz, Zoti juaj është Një dhe babai juaj është një. I gjithë njerëzimi është nga Ademi dhe Ademi është nga dheu. Më fisniku prej jush në sytë e Zotit është më i vetëdijshëm për Zotin. Një arab nuk ka epërsi ndaj joarabit dhe as një joarabi nuk ka epërsi ndaj një arabi përveçse me devotshmëri ndaj Zotit. E bardha nuk ka epërsi ndaj të zezës, e as e zeza nuk ka epërsi ndaj të bardhës, përveçse me devotshmëri dhe vepra të mira.”

Nëse jemi krijuar nga i njëjti Zot, të ndajmë të njëjtën tokë nuk ka kuptim që të mos punojmë së bashku për të jetuar në paqe. Nuk ka të ardhme në urrejtje. Dashuria është ajo ku duhet të shkojmë.