Kurani nuk përgjithëson

Kurani nuk përgjithëson
“Ata, ithtarët e librit nuk janë të njëjtë. Nga ithtarët e librit ka që janë në rrugë të drejtë, gjatë natës lexojnë citatet e Zotit duke u lutur.
I besojnë Zotit dhe ditës së gjykimit këshillojnë për të mirë dhe largojnë nga të këqijat, përpiqen për punë të dobishme, edhe ata janë prej të mirëve.
E çfarëdo të mire që bëjnë, ajo nuk u mohohet. Zoti i di shumë mirë të devotshmit.”
Ali Imran 113-115