Idetë e maskuara me fe!

Idetë e maskuara me fe!

Disa nga arsyet e rrënjosjes së negativitetit janë për shkak të mbështetjes në koncepte që i atribuohen fesë në mënyrë të rreme dhe të padrejtë, ose tekste fetare të nxjerra jashtë kontekstit të tyre, ose në qëndrime të studiuesve fetarë që ishin thjesht reagime në kontekstin e tyre historik.

Vetëm mendimtari fetar mund të zhdukë negativitetin nga idetë e maskuara në fe, duke i luftuar ato me autoritetin e tekstit dhe qëllimet e tij.