Gjithmonë ndiqni Islamin e dashurisë, jo mendimin e ashpërsisë.

Gjithmonë ndiqni Islamin e dashurisë, jo mendimin e ashpërsisë.
Ata që predikojnë ashpërsi nuk e kuptojnë fenë e tyre, ata praktikojnë një Islam të rremë. Ne duhet t’i shmangim këta njerëz. Profeti a.s e urrente shumë ashpërsinë, shembulli i tij ishte të ishte i dashur, i butë dhe i sjellshëm. Ai i fali të gjithë armiqtë e tij, përfshirë ata që e kishin trajtuar shumë keq. Ky është sunet. Ky është Islami që krijon të bukurën, jo të shëmtuarën. Dashuria dhe bukuria janë shprehje e Islamit të vërtetë.

Always follow the Islam of love, not the Islam of harshness. Those who preach harshness don’t understand their religion, they practice a false Islam. We need to avoid these people. The Prophet pbuh greatly disliked harshness, his example was to be loving, gentle and kind. He forgave all his enemies, including those wo had treated him very badly. This is sunnah. This is the Islam which creates beauty, not ugliness. Love and beauty are expressions of the real Islam.