Cil është thelbi i Islamit?

E ardhmja e Islamit është tek Zoti, por e ardhmja e besimtarëve mysliman varet nga çdo person përmes respektimit të dy thelbësorëve të parë në kredon universale islame.
Këta të dy, të njohur si takva dhe adl, devotshmëti dhe drejtësi, janë thelbi i thelbit të Islamit si fe. Takva është një frikë e dashur ndaj Zotit në përgjigje të dashurisë së Zotit për çdo person.
Takva është gjithashtu nënshtrim ndaj Zotit si burim i së vërtetës, dashurisë dhe drejtësisë.
Adl-drejtësia është dashuria për drejtësinë e dhembshur si një kornizë për të shprehur dashurinë tonë për njëri -tjetrin.

The future of Islam is up to Allah, but the future of Muslims is up to every person through one’s observance of the first two essentials in the universal Islamic creed. These two, known as taqwa and ‘adl, are the core of the essence of Islam as a religion. Taqwa is loving awe of Allah in response to Allah’s love of every person. Taqwa is also submission to Allah as the source of truth, love, and justice. ‘Adl is love of compassionate justice as a framework for expressing our love for each other.