Çdo njëri që pretendon moderim apo mesataren e fesë, pyete atë për sa vijon:

Çdo njëri që pretendon moderim apo mesataren e fesë, pyete atë për sa vijon:

1- Cili është qëndrimi juaj për të drejtën e gruas për për të pasur pozitë në shtet?
2- Cili është qëndrimi juaj për të drejtat e njeriut për të praktikuar lirisht besimin e tij?
3- Cili është qëndrimi juaj për ata që synojnë përhapjen e fesë me dhunë?
4- Cili është qëndrimi juaj ndaj besimeve tjera?
5- Cili është qëndrimi juaj për të drejtën e grave për barazi të plotë me burrat në ligj e trashëgimi?
6- Cili është qëndrimi juaj për kushtetutën dhe ligjet laike?
7- Cili është qëndrimi juaj për Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut?
8- Cili është qëndrimi juaj për të drejtën për të kërkuar llogari dhe transparencë si dhe mendimi juaj për zërin kritik.

9- Cili është qëndrimi juaj në lidhje me të drejtën e të tjerëve për të mbrojtur lirisht fenë e tyre?

Këto pyetje pyetje janë një test për çdo njërin që pretendon mesataren e fesë dhe do bëni dallimin e tyre në raport me Isis dhe alkaida e Nusra.