Janë tetë të drejta të padiskutueshme për çdo qenie njerëzore të garantuara nga Kur’ani.

Janë tetë të drejta të padiskutueshme për çdo qenie njerëzore të garantuara nga Kur’ani.

Liria e besimit.
Respekti për dinjitetin njerëzor dhe jetën e njeriut. Respekti për komunitetin njerëzor.
Respekti për mjedisin fizik.
Respektimi i të drejtës universale mbi të drejtln e pronës.
E drejta për të jetura i lirë dhe në liri.
Respektimi i dinjitetit njerëzor.
Respektimi i të drejtave për të fituar njohuri, liria e fjalës, botimi dhe shoqërimi.

Nëse një kushtetutë nuk i siguron këto të drejta, ajo nuk po e përmbush qëllimin e saj.