Po, ne jemi të lirë në tokë

 
“E vërteta është nga Zoti juaj, kush të dojë le të besojë, e kush të dojë le ta mohojë të vërtetën”. 18:29.
Islami është një fe shumë unike. Sipas Kur’anit dhe traditës së të Dërguarit a.s ai nuk ka asnjë lloj detyrimi, sepse e bëri secilin prej nesh përgjegjës për veprat e tij/saj para Krijuesit të tij/saj, jo ndaj qenieve të tjera njerëzore.
Sa më shpejt të bëhet ky kuptimi ynë i Kuranit, aq më shpejt do të shndërrohemi nga fanatikë në myslimanë në pluralistë të rrugës së mesme.
Uroj që muslimanët të gjejnë kohë për të menduar vetë për mësimet e tij dhe të fillojnë të lexojnë shembullin e Profetit në Medine dhe ta zbatojnë atë në jetën e tyre të përditshme.
Po, kjo do të kërkojë një jetë studimesh, por rezultatet janë të përjetshme.
Prof Saffi Kaskas