„Lehtësoni e mos vështirësoni, përgëzoni e mos refuzoni”.

Feja Islame ka kërkuar fuqishëm nga njerëzit e në vecanti nga shpjeguesit e fesë që të lehtësojnë jetën, mendjen dhe veprimtarinë e njerëzve.

Vështirësimi i jetës së njerëzve dëmton dhe bjen ndesh me mësimin Islam për lehtësim e jo vështirëi, përgëzim e jo kaos.

Thotë Zoti: „Lehtësoni e mos vështirësoni, përgëzoni e mos refuzoni”.