Fetvat nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht Islamin.

Të gjitha fetvatë (Qëndrime këshilluese) në Islam janë mendime të dijetarëve. Ato përfaqësojnë mendimet e dijetarëve në një kohë dhe vend të caktuar.
Fetvat nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht Islamin. Ato prodhohen nga njerëzit dhe mund të mohohen nga të tjerët.
Mendoni për këtë!!!
All Fatwas in Islam are opinions of scholars. They represent the scholars’ opinions at a certain time and place.
Fatwas do not necessarily reflect Islam. They are produced by people and can be negated by others.
Think about that!!!
Dr. Safi Kaskas