El Fatihah, kapitulli i parë i Kur’anit, është quajtur “Islami me pak fjalë”:

El Fatihah, kapitulli i parë i Kur’anit, është quajtur “Islami me pak fjalë”:

‘Në emër të Zotit, Mëshiruesit dhe Mëshirëplotit pafundësisht:

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!
Çdo lavdërim i përket Zotit të botëve,
të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit,
Sunduesit të Ditës së Gjykimit.
Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë.
Udhëzona në rrugën e drejtë!
Në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi e jo në të atyre që kanë shkaktuar zemërimin Tënd, as në të atyre që janë të humbur!