Qëllimi i adhurimit të Zotit

Qëllimi i adhurimit të Zotit

Zoti ka thënë në Kuran:

Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm për të më adhuruar Mua. (51:56)

A është adhurimi i Zotit qëllimi përfundimtar i ekzistencës sonë? Nuk duhet të jetë, sepse Zoti ka thënë në Kuran:

Njerëzit adhurojnë Zotin, i cili ju krijoi ju dhe ata para jush, që të jeni të vetëdijshëm për Zotin. (02:21)

Pra, të jesh i vetëdijshëm për Zotin është qëllimi.

Por çfarë do të thotë me vetëdije për Zotin? Do të thotë të ndihmojmë njëri-tjetrin në avancimin e virtytit dhe jo të inkurajojmë njëri-tjetrin në veprimet e liga dhe agresionin e synuar.

Ndihmoni njëri-tjetrin në avancimin e virtytit dhe vetëdijes për Zotin, dhe mos e inkurajoni njëri-tjetrin në veprime të liga dhe agresion të synuar. Gjithmonë kini parasysh Zotin, sepse dënimi i Tij është i rëndë. (5:02)

Mirë, por a është qëllimi përfundimtar nxitja e virtytit dhe e vetëdijes për Zotin dhe përmbajtja nga inkurajimi i veprimeve të liga dhe agresionit? Me sa duket jo, sepse Zoti më tej na mëson në Kur’an se qëllimi i Takvasë ose vetëdijes për Zotin është mirënjohja ose falënderimi ndaj Allahut.

Pra, kini parasysh Zotin, që të bëheni mirënjohës. (03:123)

Qëllimi i këtij postimi është t’u mësojmë miqve tanë që lexojnë Kur’an ose atyre që planifikojnë ta lexojnë atë, se të marrësh një varg dhe të përpiqesh ta kuptojmë vetëm atë do të jetë gabim. Kurani duhet kuptuar si një libër gjithëpërfshirës, ​​ku një varg mund të kuptohet më së miri duke lexuar një varg tjetër, ose ku kuptimi i një vargu mund të plotësohet me një varg tjetër. Si i tillë, adhurimi i Zotit në të gjitha format e tij është një mjet që na është dhënë nga Krijuesi për të na mundësuar të jemi mbrojtës të paqes dhe në fund të jemi mirënjohës ndaj Krijuesit tonë.