Nëse nuk e keni lexuar ende Kuranin, ju lutemi provoni.

Nëse nuk e keni lexuar ende Kuranin, ju lutemi provoni. Përkthimi i Kur’anit është i lehtë për t’u lexuar dhe kuptuar.

Shpallja e Librit në formën e tij të përsosur dhe të plotë është nga Zoti, i Plotfuqishmi, i Urti. (45:2)
Në qiej dhe në tokë ka argumente për besimtarët. (45:3) Dhe në krijimin tuaj dhe në krijesat që Ai shpërndau ka shenja për njerëzit e talentuar me siguri të brendshme (45:4) Ndërrimi i natës dhe i ditës, furnizimi që Zoti zbret nga qielli, duke e përdorur atë për të ringjallur tokën pas vdekjes së tij dhe qarkullimi i erërave janë të gjitha shenja për njerëzit që përdorin arsyen e tyre. (45:5)