Pluralizmi fetar nuk është thjesht “Diversitet”

Pluralizmi fetar nuk është thjesht “Diversitet”

Arritja e një shteti apo “mendësie” pluraliste kërkon ndërveprime të vërteta shoqërore dhe ndërtimin e marrëdhënieve autentike.

Toleranca, megjithatë, është më e “qëndrueshme” dhe i lejon njerëzit dhe grupet të qëndrojnë në flluskat e tyre të izoluara me pak ndërveprim ndërkulturor.
Pjesa e dytë e pluralizmit fetar kërkon të kuptojë përtej linjave fetare.

Pluralizmi fetar është aktiv në kuptimin që inkurajon ekspozimin dhe dialogun; Toleranca, megjithatë, riprodhon modele të vjetra të ndarjes për shkak të distancës midis grupeve shoqërore.

Toleranca “është një themel shumë i hollë për një botë me dallime dhe afërsi fetare.

Elementi i tretë i pluralizmit fetar është takimi i angazhimeve që kërkon gjëra të tilla si marrëveshjet formale dhe joformale, kontratat formale, besimi dhe parimet.
Së fundmi, pluralizmi fetar kërkon dhënie e marrje,kritikë dhe autokritikë. Ky komponent i fundit kërkon dialog ndërfetar dhe përfshin gjetjen e mirëkuptimeve të përbashkëta dhe njohjen/kuptimin e dallimeve reale ndërmjet grupeve fetare.