Përvetësimi i diturisë është detyrë e shenjtë

Fjala e parë që iu shpall Profetit Muhamed është “Lexo”.
Këtu është i gjithë vargu:
Lexoni në emër të Zotit tuaj që krijoi, krijoi qenien njerëzore nga një substancë ngjitëse. Lexo, dhe Zoti yt është më bujari, Kush mësoi me laps. Ai i mësoi qenies njerëzore atë që ai nuk e dinte.
Lexoni në emër të Zotit tuaj ??? Kush mësoi me laps ???
Shpesh mendojmë se Kurani është një libër lutjesh? Kush është Ai që u kërkon njerëzve të lexojnë dhe të shkruajnë para se Ai madje t’u kërkojë atyre të luten ?
Epo, emri i tij është Zoti dhe Libri i Tij është Kurani.
Profeti që mori Kuranin dhe e kuptoi atë më së shumti mësoi gjithashtu se “Përvetësimi i diturisë është një detyrë e shenjtë që i imponohet çdo muslimani (qoftë mashkull apo femër.)”