Përparësia e njeriut mbi njeriun është ne vleren e drejtesisë.

Mos thuaj dështova, por thuaj ende s’kam sukses.!
Drejtesia eshtë vlere e larte njerëzore. Përparësia e njeriut mbi njeriun është ne vleren e drejtesisë.
Pa marrë parasysh besimin e popujve të ndryshëm, një popull është i artë në mesin e tjerëve mbi bazën e asaj se sa e aplikon drejtesinë midis popullit.
Nuk mjafton te thuash i takoj Islamit e në anën tjetër shoqëritë e tyre janë të shtypura me padrejtesinë e atyre që përdorin fetarizmin per të mohuar drejtesinë për të gjithë.
Nëse një shoqëri i talon Islamit kurse në mesin e tyre mbisundon padrejtësia, vjedhjet e jo drejtësia, një gjë e tillë nuk e rrëzon Islamin por e bën të prapambetur vet atë shoqëri.
Sa keq që të keqen e tyre tentojnë ta arsyetojnë me thënien se Muhamedi a s ishte i drejt. Realiteti tregon se ai ishte i drejt por pasuesit e tij janë në lakmi të thellë.

#Foltash