Opinionet e njerëzve që përdorin mendjen mund të jenë të ndryshme.!

Opinionet e njerëzve që përdorin mendjen mund të jenë të ndryshme dhe kjo nuk bie ndeshë aspak me mendjen dhe tekstin.

Mendja është ajo që të shpie drejt gjërave shumë madhore. Anashkalimi i saj duke u mbështetur vetëm në tekstin e paqartë, krijon mundësinë për mendjelehtët që nuk i dijnë vlerën dobisë së të menduarit dhe logjikuarit