Nuk planifikohet e sotmja me rrethanat e së shkuarës

Nuk planifikohet e sotmja me rrethanat e së shkuarës

Ndryshimi është e vetmja gjë e përhershme në këtë planet. Kjo ka implikime në çdo gjë. Planifikoni në përputhje me rrethanat.

Ne i ndërrojmë ditët e tilla mes njerëzve, që Zoti t’i njohë ata që besojnë dhe të zgjedhë prej tyre disa që [me jetën e tyre] do të dëshmojnë për të Vërtetën. Zoti nuk i do të padrejtët. (03:140)

Change is the only thing permanent on this planet. This has implications on everything. Plan accordingly.

We alternate such days between people, so God may know those who believe and to choose from among them some who [with their lives] will bear witness to the Truth. God does not love the unjust. (03:140)