Një nga veçoritë unike të Kuranit është se…

Një nga veçoritë unike të Kuranit është se ai të jep përshtypjen se është shkruar nga dikush që e shikon të gjithë universin nga një vend më i lartë mbi univers dhe që flet me një zë të autoritetit të jashtëzakonshëm shpirtëror ndërsa buron dashuri, dhembshuri dhe mëshirë.

One of the unique features of the Qur’an is that it gives the impression that it has been written by someone who looks at the entire universe from a higher place above the universe and who speaks with a voice of tremendous spiritual authority while emanating love, compassion and mercy.