Një musliman që e kupton besimin e tij/saj do të jetë gjithmonë një paqebërës.

Përkufizimi më i mirë i fjalës Islam është vendosja dhe promovimi i paqes së brendshme dhe të jashtme, në harmoni me vullnetin e Zotit.
Por së bashku me thirrjet për paqe në emrin aktiv Islam, si dhe në referencat ndaj Zotit si Al-Salaam-paqe, burimi i gjithë paqes, teksti fetar i Islamit, Kurani, referon gjithashtu rëndësinë e jetesës paqësore dhe bashkëjetesës për të gjithë. komunitetit njerëzor.
“Tani ju ka ardhur ndriçimi nga Zoti dhe një libër i qartë. (5:15) Nëpërmjet tij, Zoti i udhëzon ata që ndjekin atë që i pëlqen Atij në rrugët e paqes dhe me lejen e Tij, Ai do t’i nxjerrë ata nga errësira e injorancës. në ndriçim dhe do t’i udhëzojë ata në një rrugë të drejtë.” (K 5:16).
Një musliman që e kupton besimin e tij/saj do të jetë gjithmonë një paqebërës.