Nëse mbjell dashuri do të korrësh dashuri- If you plant love you will reap love.

Nëse mbjell dashuri do të korrësh dashuri
Mësojini fëmijët tuaj të duan dhe respektojnë të tjerët në mënyrë që të korrni një botë plot dashuri dhe respekt.
“A do të jetë shpërblimi për mirësinë përveç mirësisë?”
Do të korrni atë që mbillni.
Nëse bëni mirë, i bëni mirë vetes.
(po kështu) Nëse bëni keq, i bëni keq vetes.

 

If you plant love you will reap love.

Teach your children to love and respect others so you can reap a world full of love and respect.

“Will the reward for goodness be anything but goodness?”

You’ll reap what you sow.

If you do good, you do good to yourselves.
(likewise) If you do evil, you do evil to yourselves.