Nëse jeni të përfshirë në dialogun ndër fetar

Nëse jeni të përfshirë në dialogun ndër fetar, duhet ta lexoni këtë varg nga Kurani dhe të përpiqeni ta kuptoni.
Ky është një nga citatet më gjithëpërfshirëse të Kuranit:

“O ju që besuat, besoni vazhdimisht Zotin, të dërguarit të Tij, librit që gradualisht ia shpalli të dërguarit të Tij dhe librit që e pat zbritur më parë. Kush nuk i beson Zotit, engjëjve të Tij, librave të Tij, të dërguarve të Tij dhe botës tjetër, ai ka humbur tepër larg”.

E shihni, ne nuk duhet të jetojmë për lavdinë tonë, por për ta lavdëruar Atë, Atë që na krijoi.