Në të vërtetë, Islami është i vlefshëm për çdo kohë dhe vend, por për fat të keq perceptimet tona për Islamin janë e kaluara historike…

Në të vërtetë, Islami është i vlefshëm për çdo kohë dhe vend, por për fat të keq perceptimet tona për Islamin janë e kaluara historike, dhe ne ende këmbëngulim se të kuptuarit e Islamit mund të bëhet vetëm përmes të kuptuarit të paraardhësve, se Islami është i përshtatshëm vetëm për atë epokë dhe pastaj bie.

Është e vërtetë se në Islam ka konstante që nuk ndryshojnë me ndryshimin e kohës dhe vendit, si besimet, vlerat, morali dhe adhurimi, por çdo gjë tjetër është e ndryshueshme dhe ka nevojë të rishqyrtohet dhe nuk do të mund të kthehemi kurrë në një mirëkuptim.

Islami hyjnor është një fe që kapërcen kohën dhe hapësirën…një fe e gjallë, e rinovuar që ndërvepron me çështjet individuale dhe sociale në çdo moment të jetës sonë…
Sa do të donim të ngriheshim në nivelin e Islamit
Sa urojmë që ne të përparojmë drejt Islamit dhe të mos kthehemi tek ai, sepse Islami është para nesh dhe shumë përpara nesh.