Ndihmoni njëri-tjetrin në avancimin e virtytit dhe vetëdijes për Zotin

Ndihmoni njëri-tjetrin në avancimin e virtytit dhe vetëdijes për Zotin, dhe mos e inkurajoni njëri-tjetrin në veprime të liga dhe agresion të synuar. Gjithmonë kini parasysh Zotin, sepse dënimi i Tij është i rëndë. (5:02)

Mirë, por a është qëllimi përfundimtar nxitja e virtytit dhe e vetëdijes për Zotin dhe përmbajtja nga inkurajimi i veprimeve të liga dhe agresionit? Me sa duket jo, sepse Zoti më tej na mëson në Kur’an se qëllimi i Takvasë ose vetëdijes për Zotin është mirënjohja ose falënderimi ndaj Allahut.

Pra, kini parasysh Zotin, që të bëheni mirënjohës. (03:123)

Qëllimi i këtij postimi është t’u mësojmë miqve tanë që lexojnë Kur’an ose atyre që planifikojnë ta lexojnë atë, se të marrësh një varg dhe të përpiqesh ta kuptojmë vetëm atë do të jetë gabim. Kurani duhet kuptuar si një libër gjithëpërfshirës, ​​ku një varg mund të kuptohet më së miri duke lexuar një varg tjetër, ose ku kuptimi i një vargu mund të plotësohet me një varg tjetër. Si i tillë, adhurimi i Zotit në të gjitha format e tij është një mjet që na është dhënë nga Krijuesi për të na mundësuar të jemi mbrojtës të paqes dhe në fund të jemi mirënjohës ndaj Krijuesit tonë.