Mos prisni nga ai që kulturën e tij të lexoj vetëm nga ajo e juaja..!

Mos prisni që ai që ka jetuar gjithmonë brenda kulturës në të cilën ka lindur dhe të lexojë vetëm librat që përforcojnë besimet e tij të trashëguara të jetë i paanshëm në gjykimin e tij.

Don’t expect the one who always lived within the culture he was born into, and only read the books that reinforce his inherited beliefs to be unbiased in his judgment.