Morali, etika dhe kultura janë segmente të rëndësishme për një shoqëri që aspiron..

Morali, etika dhe kultura janë segmente të rëndësishme për një shoqëri që aspiron të kultivoj vlera të respektit, besimit, paqes e mirësjelljes me të gjithë.

Thotë Zoti në Kuran: “Vërtet, ti je në një shkallë të lartë të moralit!”

|KALEM:4|