Me devotshmëri dhe zekat, mëshira është shkruar për ju.

Me devotshmëri dhe zekat, mëshira është shkruar për ju.
Me bamirësi, do të jeni të aftë të hyni në Xhenet.
Dhe me vepra të mira do të hyni vërtet në Xhenet

Shihni tre gjërat e rëndësishme në Kuran:

E para: Mëshirë

E dyta: E drejta për të hyrë në Xhenet

E treta: Puna juaj do t’ju çojë në parajsë:

Paqja qoftë mbi ju, hyni në Xhenet për atë që keni punuar (En-Nahl: 32).

Zoti thotë:
(… E nëse bëni vepra të mira dhe jeni të devotshëm, atëherë Zoti e di atë që punoni).