Llogaria për veprat tona në Ditën e Gjykimit është në dorën e Zotit dhe në fuqinë e Tij absolute .

Llogaria për veprat tona në Ditën e Gjykimit është në dorën e Zotit dhe në fuqinë e Tij absolute .

Në lidhje me këtë , Kur’ani thotë :

1. “ Vërtet , si ata që kanë besuar , ashtu edhe çifutët , sabi’inët , të krishterët , mexhusitë e idhujtarët , Allahu do t’i gjykojë drejt të gjithë në Ditën e Kiametit . Nuk ka dyshim se Allahu është dëshmitar për çdo gjë ” . ( El – Haxh : 17 )

2. “ Me të vërtetë , Zoti yt do të gjykojë midis tyre në Ditën e Kiametit , për çështjet në të cilat kishin mosmarrëveshje ” . ( Es – Sexhde : 25 )

3. ” Pastaj , të gjithë do të kthehen tek Unë dhe Unë do të gjykoj mes jush për çështjet që jeni grindur ” . ( Ali Imran : 55 )

4. ” Ne ta kemi zbritur ty Librin , vetëm që ti t’ia sqarosh atyre çështjet për të cilat ata nuk pajtoheshin ” . ( En – Nahl : 64 )

5. “ … detyra jote është që të kumtosh shpalljen , se llogaria është tek Ne ” . ( Er – Rad : 40 )

6 . ” … tek Allahu është puna e tyre , e pastaj Ai do t’u tregojë se çfarë punuan ” . ( El – En’aam : 159 )

Nga ajetet e sipërcituara , ne paralajmërohemi se në emër të fesë askush nuk guxon të ushtrojë dhunë , e as të detyrojë dikë që të besojë nën presion . As vetë Muhammedi a.s. , i cili ishte edhe i dërguari i Zotit të Madhëruar , nuk e kishte të drejtën dhe mundësinë e mbizotërimit të zemrave të njerëzve , dhe as të imponimit të asaj që ai predikonte .

Është e drejtë individuale e çdonjërit të besojë apo të mos besojë , të jetë i bindur ndaj Zotit