LETËR E HAPUR

LETËR E HAPUR

Prof Adnan Simnica

Le të jetë preokupim yni vlera, e jo antivlera
Familja, e jo prishja e saj
Arsimi, e jo injoranca
Morali e edukata, e jo shthurja etike
Programet edukative, e jo degjeneruese
Emisionet familjare, e jo destruktive
Media e mirëfilltë, e jo misionare
Funksionimi ligjor, e jo abuzimi
Veprat e mira, e jo alkooli e droga
Kultura e civilizimi i duhur, e jo në emër të tyre katandisja shpirtërore
Pozitiviteti, e jo negativja
Buzëqeshja, e jo depresioni
Mirësjellja me prindërit, e jo hidhërimi i tyre
Ruajtja e lidhjeve familjare e shoqërore, e jo shkatërrimi i tyre
Bamirësia, e jo koprracia
Sinqeriteti, e jo dyfytyrësia
Besnikëria, e jo mashtrimi
Ndershmëria, e jo keqpërdorimi,
Fisnikëria, e jo përçmimi
Bujaria, e jo vjedhja
Respekti, e jo ofendimi
Zoti ynë urdhëroi:
“Ndihmohuni mes vete në punë të mira e të mbara, e jo në mëkate e armiqësi”
(Kuran, El-Maide: 2)