Kurani është tekst. Interpretimi i tij dhe komentimi nuk është Kuran!

Kurani është tekst. Interpretimi i tij dhe komentimi nuk është Kuran!

O njerëz!

Komentimin e Kuranit e kanë bërë dijetarët dhe secili në këndvështrimin e tij. Komentimi dhe interpretimi i tij nuk mbarojnë. Por një gjë duhet ditur që komentimi dhe interpretimi nga njerëzit nuk është Kuran, pra nuk është Fjalë e Zotit.

Në shumicën dërmuese të citateve Kuranore nuk kemi dakordim të një komentimi e interpretimi.