Kur ‘ ani dhe arsyeja

Kur mësojmë se fjala e parë e shpallur Muhamedit  ishte Leximi, nuk duhet të habitemi se Kur ‘ ani i nxit njerëzit të aplikojnë arsye dhe të ndjekin njohuri rreth vetes dhe Universit rreth tyre.
Thuaj: ′′ Udhëtoni nëpër tokë dhe vëzhgoni se si Ai e sjell jetën. Pastaj Zoti do ta sjellë jetën tjetër në qenie, sepse Zoti ka fuqi për çdo gjë.” (Kur ‘ an 29:20)
′′ S ‘ka dyshim se në të gjitha këto ka argumente për njerëzit që e përdorin arsyen e tyre ′′ ( َQur’ an 13:4)
Fjala e përdorimit të arsyes përsëritet në Kur ‘ an 22 herë. Thënia e famshme e Profetit pbuh: Kërkimi i diturisë është obligim për çdo musliman (burrë dhe grua).